Ośrodek Badawczy przy Centrum Mediacji Zdalnych powstał 1 sierpnia 2021 r.

Celem ośrodka jest prowadzenie badań naukowych w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauk prawnych.

Badania ogniskują się wokół pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów, w szczególności arbitrażu i mediacji.

W CMZ łączą się dorobek nauki z doświadczeniami praktyki, co znajduje odzwierciedlenie w rozszerzającej się ofercie dydaktyczno-szkoleniowej. W CMZ kładziemy nacisk na odpowiadanie bieżącym potrzebom praktyki obrotu prawnego i gospodarczego.

Prowadzone badania oprócz analizy istoty i charakterystyki określonych zjawisk, mają na celu upowszechnienie stosowania pozasądowych metod rozwiązywania sporów i konfliktów społecznych.

W OB CMZ trwają prace analityczne nad historycznymi i aktualnymi rozwiązaniami ADR w polskim systemie prawa. Celem ośrodka jest sformułowanie postulatów de lege ferenda, które pozwolą w przyszłości stworzyć prawne narzędzia, służące jak najszerszemu stosowaniu ADR w praktyce.